Over de Stichting

De doelstelling van Stichting Zorghoeve De Eregast is primair het ondersteunen van Zorghoeve “De Eregast” V.O.F. in het uitvoeren van verschillende activiteiten.

Zorghoeve “De Eregast” is een kleine zorgboerderij in De Krim voor circa 5 personen. De zorghoeve biedt op deze wijze nuttige, zinvolle en verantwoorde dagbesteding aan 50+ en ouderen met een lichte of geestelijke beperking.

De stichting ondersteund deze zorghoeve in het realiseren van activiteiten of aanschaf van middelen welke niet door de reguliere zorggelden kunnen worden bekostigd. Stichting Zorghoeve De Eregast gaat daarom actief op zoek naar mensen, bedrijven, fondsen en goede doelen die een bijdrage willen doen voor het
(op korte termijn) realiseren van activiteiten en middelen. Bijvoorbeeld de aanschaf van een rolstoelbus voor cliënten is één van de grote wensen van de zorghoeve.
De stichting en het bestuur zet zich in om dit als eerste te realiseren.

Inkomsten van deze stichting worden verkregen uit donaties en bijdrages van mensen / particulieren, fondsen, bedrijven en goede doelen. Daarbij kan het gaan om eenmalige bedragen of periodiek te ontvangen bedragen.
Op deze website vermeldt de stichting haar IBAN nummer om mogelijkheid te bieden tot het doen van bijdrages. De stichting wil zorgen voor een constante stroom van inkomsten om op korte termijn wensen van cliënten van Zorghoeve “De Eregast” te kunnen realiseren.
Het bestuur zal samen met de medewerkers van de zorghoeve actief op zoek gaan naar mensen of bedrijven die bijdrages willen doen.

Het beheer van deze gelden is in handen van een drietal bestuurders. Op basis van de verkregen donaties en bijdrages zal het bestuur kiezen welke activiteiten gerealiseerd kunnen worden.
Alle bestuursleden kunnen tot op transactieniveau inzage krijgen in de financiële middelen van de stichting. Jaarlijks wordt na afloop van het kalenderjaar door de penningmeester een financiële verantwoording opgesteld en gepubliceerd op de website.
Bestuursleden geven elkaar in een jaarlijkse vergadering onderling decharge.

Doelstellingen van de stichting,
zoals omschreven staat in de statuten van de stichting:

a. Het financieel en anderszins ondersteunen van Zorghoeve “De Eregast” V.O.F. alsmede hetgeen met vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Ook kan de stichting eventuele andere zorgboerderijen en aanverwante instellingen in De Krim en omgeving ondersteunen.

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur
Voorzitter – J. Bakhuizen
Secretaris – J. van den Heuvel
Penningmeester – L. Nijboer

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.